Regulamin

  1. Naprawa jest wykonywana na żądanie klienta, na podstawie sporządzonego przez serwis zlecenia wykonania usługi, czyli naprawy pojazdu.
  2. Przyjmujący zlecenie nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe na pozostawionym pojeździe od niego niezależnych tj. w wyniku zdarzeń losowych, pogodowych lub siły wyższej (m.in deszcz, wiatr, grad, piorun, powódź, kradzież, zwierzęta, upadek drzew).
  3. Na karcie zlecenia są dane klienta oraz dane samochodu. Na karcie zlecenia zawiera się także przewidywany zakres czynności serwisowych, naprawczych i diagnostycznych zleconych przez klienta.
  4. Na życzenie klienta zostaną określone szacunkowe koszty naprawy przed podjęciem się ich.
  5. Serwis PREMIUM CAR nie jest zobowiązany do wykonania żadnych czynności wykraczających poza zleconą usługę. Jeżeli podczas napraw serwis stwierdzi że konieczne jest wykonanie innej dodatkowej usługi (niezwiązanej bezpośrednio ze zleconą przez klienta usługą) serwis powiadomi klienta o tym fakcie i wykona dodatkową usługę wyłącznie po rozszerzeniu treści zlecenia.  Strony dopuszczają możliwość wyrażenia zgody przez klienta na rozszerzenie zakresu usługi za pomocą rozmowy telefonicznej, smsa czy e-maila.
  6. Klient upoważnia serwis Premium Car do wykonania pojazdem jazdy próbnej przed, w trakcie czy po naprawie jeśli będzie to konieczne.
  7. Jeżeli klient zrezygnuje z naprawy samochodu w trakcie rozpoczętego wykonywania usług zgodnie z sporządzonym przez serwis zleceniem, klient musi pokryć koszty montażu rozbrojonych elementów samochodu.
  8. Należność za wykonane zlecenie jest płatna na postawie wystawionej na dzień odbioru rachunku (w tym faktura, paragon itd.), gotówką w kasie serwisu lub inną formą płatności (karta).
  9. Serwis nie odpowiada za samochody naprawione i nie odebrane w ustalonym terminie.
  10. Serwis nie jest w stanie sprawdzić przy przyjęciu samochodu do naprawy czy wszystko w nim działa, w związku z tym nie bierze też odpowiedzialności czy wszystko w nim działa przy wydaniu samochodu z serwisu. Serwis odpowiada tylko za to co było zlecone/naprawiane. Klient podpisując zlecenie przyjmuje to do wiadomości bez zastrzeżeń.

 

WARUNKI GWARANCJI:

Serwis PREMIUM CAR udziela gwarancji na usługę tylko zleceniodawcy oraz na części zamienne zgodnie z warunkami określonymi przez producenta części zamiennych oraz producenta samochodu. Usterka powinna być zgłoszona w terminie do 14 dni od jej ujawnienia.  Po tym terminie zgłoszenie reklamacyjne nie będzie przez nas rozpatrywane. Czas rozpatrzenia reklamacji od dnia jej zgłoszenia to standardowo 14 dni. Jeśli rozpatrzenie będzie wymagało więcej czasu z przyczyn niezależnych od serwisu to czas reklamacji będzie uzależniony od czasu rozpatrzenia go przez producenta. Klient podpisując zlecenie nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń i wszystko akceptuje. Pojazd musi zostać dostarczony przez właściciela w stanie nierozmontowanym na własny koszt (serwis nie pokrywa kosztów transportu). Udzielona gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Uwaga! – serwis na czas naprawy nie wydaję samochodu zastępczego ani nie pokrywa kosztów jego wynajęcia!

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

– normalnego zużycia eksploatacyjnego części zamiennej

– części uszkodzonych w wyniku nie właściwej eksploatacji samochodu

– działania osób trzecich (inne osoby niż pracownicy serwisu Premium Car)

– uszkodzenia części zamiennych (części modyfikowane, naprawiane na własną rękę, demontowane)

– uszkodzenia części zamiennych spowodowane złym stanem technicznym samochodu

– usterki spowodowanej nie wykonaniem programu przeglądów zgodnie z normami określonymi przez producenta samochodu

DODATKOWO:

Klient podpisując zlecenie oraz rachunek za swój pojazd potwierdza zapoznanie się z regulaminem wykonywania napraw w naszym serwisie PREMIUM CAR oraz z warunkami udzielania gwarancji na wykonywane usługi. Nie wnosi on także żadnych zastrzeżeń i wszystko akceptuje.